Quocs

Bạn có ý tưởng về một dự án tuyệt vời và Quocs đang sẵn sàng lắng nghe về nó

Địa chỉ email theo định dạng name@example.com
Hãy cố gắng trình bày ý tưởng, phác thảo các yêu cầu và phạm vi của dự án
Ngân sách cho dự án
Không cần quá chính xác, chúng ta sẽ tính lại nó cùng nhau